Soạn văn bài: Nhân vật giao tiếp Câu 1: a. Hoạt động giao tiếp trên có những nhân vật giao tiếp là: Tràng, mấy cô gái và “thị”. Những nhân…