Soạn bài thơ Hầu trời của Tản Đà Bài làm I.   Tìm hiểu chung 1.   Tác giả: –   Tản Đà (1889 – 1939) tên khai sinh là Nguyễn Khắc Hiếu. –   Ông sinh ra…

Soạn văn bài: Nghĩa của câu I. Hai thành phần nghĩa của câu Câu 1: a. Câu a1 + a2: – Giống: cả hai câu đều đề cập đến cùng…

Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà) Bố cục: 3 phần – Phần 1 (từ “đêm qua… lạ lùng”): giới thiệu về câu truyện. – Phần 2 (“chủ tiên… chợ trời”):…