Soạn bài thơ Hầu trời của Tản Đà Bài làm I.   Tìm hiểu chung 1.   Tác giả: –   Tản Đà (1889 – 1939) tên khai sinh là Nguyễn Khắc Hiếu. –   Ông sinh ra…